Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah a podmienky používania internetovej aplikácie s názvom „Moja Pizza“, vytvorenej poskytovateľom (ďalej len VOP).
 2. Pod internetovou aplikáciou s názvom „Moja Pizza“ sa na účely týchto VOP rozumie poskytovanie služby umožňujúcej vyskladanie si pizze zákazníkmi reštaurácie online na internete a prístup k týmto dátam pre reštauráciu (ďalej len Používateľ) na webovej stránke poskytovateľa www.mojapizza.sk (ďalej len „Moja Pizza“). Internetová aplikácia Moja Pizza je v zmysle autorského zákona 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov autorským dielom poskytovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.
 3. „Moja Pizza“ nie je poradenskou službou, službou účtovného alebo finančného poradcu, službou zabezpečujúcou archiváciu dát a dokladov v zmysle príslušných právnych predpisov, službou právnou alebo akoukoľvek inou službou než je uvedená pod bodom 2. týchto VOP.
 4. Poskytovateľom „Moja Pizza“ je SZČO Branislav Líška - FOX Engineering so sídlom Na Karasiny 250/63, 97101 Prievidza, IČO: 53990153 (ďalej len Poskytovateľ).
 5. Používateľom „Moja Pizza“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyjadrí súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaregistruje sa pre využívanie aplikácie „Moja Pizza“ prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke Poskytovateľa.
 6. Úspešným ukončením registrácie na web stránke www.mojapizza.sk si Používateľ vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom.
 7. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP vzniká medzi poskytovateľom a používateľom „Moja Pizza“ zmluvný vzťah licenčnej zmluvy, na základe ktorej poskytovateľ udeľuje používateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na použitie „Moja Pizza“ po dobu trvania Predplateného obdobia. Používateľovi tým nevznikajú žiadne práva spojené s autorským dielom.
 8. Poskytovateľ zabezpečuje, aby „Moja Pizza“ mala náležitosti požadované platnými právnymi predpismi, nenesie však žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a bezchybnosť dokladov ňou vygenerovaných, ani žiadne riziká a zodpovednosť za škodu spojenú s jeho používaním.
 9. Poskytovateľ poskytuje službu „Moja Pizza“ nepretržite „online“ s výnimkou nevyhnutných odstávok z dôvodu jej aktualizácie alebo servisných zásahov zo strany Poskytovateľa, o čom bude Používateľa informovať na svojej webovej stránke minimálne 2 dni vopred. Používateľ nemá žiadny nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou Aplikácie alebo nedostupnosťou Web stránky.
 10. Za používanie Aplikácie Moja Pizza je Používateľ povinný uhradiť jednorazový aktivačný poplatok a po uplynutí 1-mesačnej bezplatnej skúšobnej doby uhrádzať mesačný poplatok, prípadne uhradiť poplatok na predplatenie si určitého obdobia (polročné alebo ročné predplatné). Cena a platobné podmienky spoplatnených častí Moja Pizza sa riadia podľa platného cenníka zverejneného na webových stránkach Poskytovateľa.
 11. Cena aktivačného poplatku v prípade nadštandardných požiadaviek môže byť upravená a zaslaná Používateľovi vo forme cenovej ponuky elektronickou formou na emailovú adresu zadanú v registračnom formulári.
 12. Prístup do Aplikácie Moja Pizza.sk je podmienený vyplnením registračného formulára Používateľom, objednaním služby a uhradením aktivačného poplatku za vytvorenie a odoslanie špecifických stojančekov s QR-kódmi. Prístup je aktivovaný nasledujúci pracovný deň po pripísaní celej čiastky aktivačného poplatku na účet Poskytovateľa. Stojančeky so špecifickými QR-kódmi sú zaslané Používateľovi poštou do 7 pracovných dní. Od odoslania stojančekov Poskytovateľom plynie Používateľovi 30-dňové bezplatné skúšobné obdobie. Po skončení skúšobného obdobia má Poskytovateľ nárok na príslušnú odmenu za poskytnutie služby na príslušné časové obdobie („Predplatené obdobie“) podľa platného cenníka zverejneného na webových stránkach Poskytovateľa.
 13. Používateľ je oprávnený uhradiť cenu služby bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet Poskytovateľa. Informácie o platbe sú Používateľovi zaslané elektronickou poštou na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.
 14. Poplatok za Poskytnutie služby sa uhrádza vopred pred jej poskytnutím podľa dĺžky Predplateného obdobia.
 15. Poskytovateľ má nárok na poplatok za Poskytnutie služby bez ohľadu na to, či Používateľ skutočne počas Predplateného obdobia Aplikáciu používal.
 16. Používateľ je povinný uhradiť poplatok za Poskytnutie služby na účet Poskytovateľa na základe výzvy na úhradu odoslanej elektronicky na e-mailovú adresu Používateľa zadanú v rámci registrácie na web-stránke. Používateľ je povinný uhradiť poplatok v lehote splatnosti uvedenej vo výzve na úhradu. Následne do 15 dní odo dňa uhradenia príslušného poplatku Poskytovateľ vystaví Používateľovi daňový doklad (faktúru) za Poskytnutie služby. Za deň dodania služby sa považuje deň úhrady poplatku Používateľom. Poplatok sa považuje za uhradený pripísaním celej čiastky poplatku na účet Poskytovateľa.
 17. Poskytovateľ pred uplynutím Predplateného obdobia vystaví a odošle na e-mailovú adresu Používateľa výzvu na úhradu na ďalšie Predplatené obdobie.
 18. V prípade omeškania Používateľa s úhradou poplatku je Poskytovateľ oprávnený počas doby omeškania deaktivovať Konto a zamedziť prístup Používateľa k Aplikácii. Pred deaktiváciou Konta bude Používateľ Poskytovateľom mailom vyzvaný na zaplatenie dlžnej sumy. Omeškanie Používateľa s úhradou Poplatku o viac ako 15 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
 19. Uzavretím Zmluvy udeľuje Používateľ Poskytovateľovi súhlas, aby všetky daňové doklady za používanie Aplikácie boli vydávané vo forme elektronickej faktúry. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotný daňový doklad pre daňové účely.
 20. Poskytovateľ je oprávnený Cenník jednostranne zmeniť s tým, že o tejto skutočnosti bude informovať minimálne 30 dní vopred. Zmena Cenníka sa považuje za oznámenú Používateľovi momentom jej zverejnenia na Web stránke. Zmeny Cenníka nebudú mať dopad na už zaplatené poplatky a na Predplatené obdobie, za ktoré boli zaplatené poplatky pred zverejnením zmeny Cenníka.
 21. Používateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivo a úplne všetky povinné údaje v rozsahu určenom poskytovateľom. V prípade, že používateľ uvedie v registračnom formulári nesprávne a/ alebo nepresné, a/alebo nepravdivé údaje, zodpovedá Poskytovateľovi za škodu tým spôsobenú.
 22. Používateľ sa zaväzuje, že v „Moja Pizza“ nebude meniť, vymazávať, odstraňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do poskytovateľom nastavených údajov a že nebude aplikáciu „Moja Pizza“ používať spôsobom, ktorým by narušoval práva Poskytovateľa, a/alebo poškodzoval jeho dobré meno a jeho záujmy.
 23. Používateľ je povinný postupovať pri využívaní „Moja Pizza“ tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho účtu osobou, ktorá k tomu nie je oprávnená, a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú Poskytovateľovi, Používateľovi alebo tretej osobe.
 24. Používateľ berie na vedomie, že „Moja Pizza“ nezabezpečuje archiváciu registratúrnych záznamov, ani uchovávanie účtovných dokladov vytvorených Používateľom a vedenie jeho účtovnej evidencie.
 25. Poskytovateľ vyhlasuje, že Aplikácia a jej funkcionality budú poskytované v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, poplatok za Poskytnutie služby a podmienky používania Aplikácie v zmysle týchto VOP. V prípade chýb alebo vád Aplikácie a jej funkcionalít Používateľ súhlasí, že jeho nároky sú obmedzené na odstránenie takýchto chýb alebo vád, pričom k ich odstráneniu dôjde v primeranom čase a spôsobom stanoveným Poskytovateľom, predovšetkým formou aktualizácie danej funkcionality alebo sprístupnením novšej verzie Aplikácie; odlišné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky v súvislosti so zodpovednosťou za vady sa nepoužijú. Poskytovateľ a Používateľ sa uzatvorením Zmluvy dohodli, že maximálna výška škody, ktorú je možné v čase uzatvorenia Zmluvy predvídať ako možný dôsledok porušenia povinností Poskytovateľa alebo ktorú je možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v čase uzavretia Zmluvy Používateľ pozná alebo má poznať pri obvyklej starostlivosti, predstavuje sumu rovnajúcu sa výške príslušného poplatku na Predplatené obdobie, v ktorom môže dôjsť k vzniku škody. Používateľ súhlasí, že škoda, ktorá prevyšuje škodu podľa predchádzajúcej vety, sa nenahrádza.
 26. Poskytovateľ spracúva používateľom poskytnuté osobné údaje na webovej stránke https://www.mojapizza.sk v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a ďalších právnych predpisov, za účelom spracovania účtovných, daňových dokladov a zabezpečenia zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom a dotknutými osobami, v rámci informácie o zmenách poskytnutej služby.
 27. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v poskytovaných službách a produktoch, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu, o čom bude informovať dotknuté osoby.
 28. Rozsah spracúvaných osobných údajov je: e-mail, meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.
 29. Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú Vašej osoby, alebo spoločnosti v mene ktorej ju máte právo registrovať a údaje sú uvedené správne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmeniť zaslaním emailu na info@mojapizza.sk. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov. Poskytnutie nepravdivých osobných údajov je sankcionované zo Zákona.
 30. Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať tretím stranám a do tretích krajín mimo EU a EHP.
 31. Osobné údaje používateľa bude poskytovateľ spracúvať od zaregistrovania v online aplikácii „Moja Pizza“ po dobu trvania členstva. Používateľ môže požiadať Poskytovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u Poskytovateľa, ktorá získava jeho osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 19 a § 20 Zákona.
 32. Zmluva medzi poskytovateľom a používateľom podľa týchto VOP sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká zrušením registrácie používateľa, či už zo strany používateľa, alebo poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade, že používateľ porušuje tieto VOP, poruší autorské práva poskytovateľa, poškodzuje dobré meno poskytovateľa, umožní využitie „Moja Pizza“ inej neregistrovanej osobe. Poskytovateľ je tiež oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade, že používateľ nevyužíva „Moja Pizza“ po dobu dlhšiu ako šesť kalendárnych mesiacov. V prípade zrušenia registrácie je poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta vytvorené používateľom na jeho stránke, v tomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením jeho dát a obsahu používateľa.
 33. Používateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, a to výpoveďou zaslanou na e-mailovú adresu info@mojapizza.sk. V prípade ročného alebo polročného Predplateného obdobia výpoveď nadobúda účinnosť a Zmluva zaniká uplynutím posledného dňa Predplateného obdobia. Používateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti zaplatených poplatkov.
 34. Jednorazový aktivačný poplatok nie je možné pri odstúpení od zmluvy Používateľovi vrátiť, nakoľko sú s ním spojené náklady Poskytovateľa na prípravu a tlač špecifických produktov (stojančekov s QR-kódmi).
 35. V prípade ukončenia Zmluvy bude Konto Používateľa prístupné ešte počas dvoch (2) mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu (bez možnosti aktívneho využívania funkcionalít Aplikácie); po uplynutí tejto doby dôjde k nenávratnému zmazaniu Konta a všetkého Obsahu. Používateľ je povinný v tejto lehote zabezpečiť si všetky svoje údaje a dáta, ktoré vložil do Aplikácie, ako aj výstupy, ktoré boli na ich základe Aplikáciou vytvorené. Po uplynutí doby budú všetky tieto údaje, dáta a výstupy vymazané.
 36. Všetka komunikácia a akékoľvek právne úkony smerujúce k založeniu, zmene alebo ukončeniu právnych vzťahov, ktoré súvisia s používaním aplikácie alebo so zmluvou, vrátane tých, ktoré vyžadujú písomnú formu, budú uskutočnené prostriedkami diaľkovej komunikácie, konkrétne prostredníctvom elektronickej pošty.
 37. Poskytovateľ bude zasielať elektronickú poštu Používateľovi na e-mailovú adresu zadanú v rámci registrácie k aplikácii. Používateľ je oprávnený zasielať elektronickú poštu Poskytovateľovi na emailovú adresu info@mojapizza.sk. Elektronická pošta sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej odoslania na emailovú adresu podľa tohto odseku.
 38. Poskytovateľ nezodpovedá za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností podľa VOP v prípade, ak toto neplnenie nastalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle poskytovateľa, bez jeho zavinenia, sú nepredvídateľné, prípadne predvídateľné avšak neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na plnenie VOP. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neplnením povinností podľa VOP v dôsledku vyššej moci.
 39. V prípade, ak poskytovateľ nebude schopný plniť zmluvu v termíne stanovenom VOP z dôvodov vyššej moci, čas plnenia sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Ak sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie poskytovateľa nemožným, jeho povinnosť plniť nadobúdateľovi zaniká.
 40. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov.
 41. Tieto VOP môžu byť poskytovateľom menené, a to vždy od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení nových VOP na webovej stránke poskytovateľa. Novými zmenenými VOP sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP, avšak vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien nových VOP, sa posudzujú podľa VOP, za ktorých bola vykonaná platná registrácia.
 42. Používateľ môže požiadať poskytovateľa o zrušenie registrácie, ak nesúhlasí so zmenou vo VOP do nadobudnutia ich platnosti a účinnosti. Ak používateľ svoju registráciu nezruší, má sa za to, že súhlasí s novými VOP.
 43. Vzťah medzi Používateľom a Poskytovateľom sa spravuje týmito VOP, Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).
 44. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom alebo v súvislosti s používaním Aplikácie, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie Zmluvy, budú s konečnou platnosťou riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike (výlučná právomoc).
 45. Používateľ nie je oprávnený previesť svoje práva podľa Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. augusta 2021.